Estatuts de l’Asosciació Homes Valencians per la Igualtat

CAPÍTOL I 

DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT:

Article 1. Amb la denominació de ”Homes Valencians per la Igualtat” es constitueix l’Associació, a l’empar de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, mancant d’ànim de lucre.

Article 2. Aquesta associació es constitueix per temps indefinit.

Article 3. L’existència d’aquesta Associació té com a finalitats i activitats associades les següents:

a) Promoure la consciència social i l’acció política per la igualtat de gènere, substituint els models de masculinitat dominants per models alternatius basats en l’equitat de gènere, la igualtat d’oportunitats, la justícia, el respecte, la solidaritat, la cooperació i la democràcia

b) Possibilitar una major presència i incidència dels homes, grups i organitzacions d’homes per la igualtat de gènere en el debat i la transformació social cap a la igualtat de gènere.

c) Aconseguir una societat basada en la igualtat de gènere real i efectiva entre dones i homes, lluitant activament contra tota classe de discriminació sustentada en l’ordre heteropatriarcal.

d) Afavorir la igualtat de gènere real i efectiva, en tots els aspectes i àmbits: legal, social, laboral, familiar, educatiu, etc.

e) Estimular el canvi cultural, ideològic, social, personal i relacional en els homes cap a posicions favorables a la igualtat de gènere, donant visibilitat a models alternatius de masculinitat basats en la igualtat.

f) Desenvolupar programes d’intervenció dirigits a prevenir i eradicar la violència masclista en totes les seues manifestacions públiques i privades.

g) Impulsar debats, entre els diferents estaments socials i polítics, que promoguen el pensament, la sensibilització i la conscienciació al voltant de tots aquells temes que contribuïsquen a combatre el desequilibri de gènere, la desigualtat i avançar en el disseny d’un futur en igualtat.

h) Col·laborar amb altres entitats, organitzacions i moviments, especialment de dones feministes i LGTBI, els objectius de les quals coincidisquen amb els de l’Associació, en el desenvolupament i consecució de les seues finalitats.

i) Realitzar estudis, investigacions i intervenció en temes de Gènere, Educació Social i Participació ciutadana, entre uns altres.

j) Promoure la participació des d’una perspectiva de ciutadania activa.

k) Recolzar la creació de grups i xarxes d’homes igualitàris i facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements.

l) Promoure iniciatives documentals i d’informació social, sobre la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, que utilitzen com a suport preferent les noves tecnologies de la informació

m) Contribuir juntament amb els agents implicats en el procés educatiu a promoure la igualtat de gènere des d’edats primerenques en l’escola i durant totes les etapes formatives, fomentant, supervisant o elaborant materials educatius que mostren un model social masculí no basat en l’ordre heteropatriarcal dominant.

n) Col·laboració amb entitats públiques o privades que treballen a l’àmbit de la igualtat de gènere.

ñ) Organitzar trobades presencials i virtuals, conferències, jornades, reunions, campanyes de conscienciació, debats, tallers, exposicions, investigacions socials, activitats educatives, esportives i formatives, d’oci, de temps lliure, d’animació social i cultural, i programes d’intervenció social i comunitària, la fi última del qual siga la presa d’una posició activa dels homes en la consecució de la igualtat de gènere en qualsevol àmbit.

Article 4. L’Associació estableix el seu domicili social en Carrer Vicent Brull, 41-5°-17. 46011-València i l’àmbit territorial en el qual va a realitzar principalment les seues activitats és en àmbit del País Valencià.

Article 5. Les comunicacions entre les persones associades i entre aquestes i els òrgans de representació, poden ser de dos tipus:

1.- Amb evidència, és a dir, la comunicació queda enregistrada, com a correu postal, fax, burofax, correu electrònic (e-mail), missatge de telèfon mòbil, avís, nota o convocatòria en la pàgina web de l’associació.

2.- Sense evidència, com les verbals, trucada telefònica o verbalment durant les assemblees i reunions de treball, o qualsevol altre mètode que garantisca la comunicació efectiva i es considere acceptable per tots els presents.

Per a agilitar el funcionament de l’associació davant la previsible dispersió de les persones associades, els dos tipus de comunicacions seran vàlides als efectes oportuns dels següents articles, sempre que no existisca sol·licitud prèvia fefaent a la Junta Directiva per part d’un o més associats demanant la utilització de comunicacions amb evidència en relació amb un determinat assumpte. La convocatòria d’Assemblea general es farà, en tot cas, mitjançant comunicació amb evidència.

 

CAPÍTOL II

 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ: ASSEMBLEA GENERAL

 Article 6. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrada per les persones associades. Haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l’any.

 Article 7. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària es celebrarà una vegada a l’any dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellen, quan la Junta Directiva ho acorde o quan ho propose, pels mitjans de comunicació reconeguts, un deu per cent de les persones associades.

 Article 8. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per comunicació amb evidència segons l’article 5, expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de transcórrer almenys 15 dies, podent així mateix fer-se constar si procedira la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra puga transcórrer un termini inferior a mitja hora.

 Article 9. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com a extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorreguem a ella un terç dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’associats amb dret a vot. Es consideraran presents els representats mitjançant qualsevol comunicació segons article 5, si ningú presenta cap objecció.

Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per consens, i si fóra necessària votació, per majoria simple de les persones presents i representades, quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.

En tot cas, serà necessària una majoria qualificada de les persones presents i representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat d’aquestes, per a:

a) Dissolució de l’entitat.

b) Modificació d’Estatuts.

c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.

d) Ratificació les altes d’associats i associades, acordades per l’òrgan de representació i acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquests.

e) Acordar la unió amb altres associacions, la integració en federacions o confederacions, o la separació d’aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.

f) Sol·licitud de declaració d’utilitat pública o d’interès públic del País Valencià.

Si algun dels presents ho requereix, la votació serà secreta.

Article 20. Són facultats de l’Assemblea General:

 1. a) Aprovar, la gestió de la Junta Directiva.
 2. b) Examinar i aprovar els Comptes anuals.
 3. c) Triar, i ratificar, als membres de la Junta Directiva.
 4. d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 5. i) Disposició o alienació dels béns
 6. f) Ratificar l’admissió de socis prèviament realitzada per la Junta Directiva.
 7. G) Nomenar sòcies o socis d’Honor
 8. h) Decidir l’expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva.
 9. i) Qualsevol una altra que no siga competència atribuïda a un altre òrgan social.

Article 21. Corresponen a l’Assemblea General Extraordinària, a més de les facultats atribuïdes a l’Assemblea General Ordinària, les següents:

 1. a) Modificació dels Estatuts.
 2. b) Dissolució de l’Associació.
 3. C) Decidir l’expulsió de les persones associades a proposta de la Junta Directiva.
 4. D) Revocació de càrrecs de la Junta Directiva

 

CAPÍTOL III

 ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ: JUNTA DIRECTIVA

Article 6. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: Coordinació General, Secretaria i Tresoreria. En funció de les necessitats de l’Associació, l’Assemblea General Extraordinària decidirà en el seu moment la incorporació d’un o més vocals. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran exercits de forma gratuïta, sense perjudici del pagament de les despeses que l’acompliment de les seues funcions puga generar i de la possibilitat de rebre una retribució adequada per la realització de serveis diferents a les funcions que els corresponen com a membres de l’òrgan de representació. Els càrrecs seran designats i revocats per l’Assemblea General Extraordinària i el seu mandat tindrà una durada de dos anys, més un possible tercer si l’Assemblea General Extraordinaria ho considera oportú.

 Article 7. Les persones que componen la Junta Directiva podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per carta o correu electrònic, a la Junta Directiva, per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades i per expiració del mandat.

Article 8. Els membres de la Junta Directiva que hagueren esgotat el termini per al qual van ser triats, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produïsca l’acceptació dels quals els substituïsquen.

 Article 9. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determine la coordinació general i a iniciativa o petició de la meitat més ú dels seus membres. Quedarà constituïda quan assistisca la meitat més ú dels seus membres i per a què els seus acords siguen vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del Coordinador/a serà de qualitat. 

Article 10. Facultats de la Junta Directiva:

Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’associació, sempre que no requerisquen, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.

b) Executar els acords de l’Assemblea General.

c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i els Comptes anuals.

d) Resoldre sobre l’admissió de noves persones associades, l’admissió de les quals haurà de ser ratificada per l’Assemblea general en la primera reunió de la mateixa que es celebre després de l’admissió de la nova persona associada per la Junta.

i) Proposar l’expulsió de persones associades a l’Assemblea general.

f) Nomenar persones delegades per a alguna determinada activitat de l’Associació.

g) Qualsevol altra facultat que no siga de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de socis.

Article 11. La Coordinació General tindrà les següents atribucions:

 • Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats- Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra
 • Ordenar pagaments i autoritzar amb la seua signatura els documents, actes i correspondència
 • Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselle o en el desenvolupament de les seues activitats resulte necessària o convenient, sense perjudici de comunicar-ho posteriorment a la Junta Directiva i a l’Assemblea General.

Podrà delegar, puntual o permanentment, qualsevol funció en qualsevol una altra persona de la Junta Directiva mitjançant comunicació segons Art. 5.

Article 12. La Secretaria serà responsable de

 • La direcció dels treballs purament administratius de l’Associació
 • Expedirà certificacions
 • Portarà els llibres de l’associació legalment establerts i el fitxer d’associats
 • Custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursen les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials enregistrables als Registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguen.

Podrà delegar, puntual o permanentment, qualsevol funció en qualsevol un altra persona de la Junta Directiva mitjançant comunicació segons Art. 5.

Article 13. La Tresoreriaserá responsable de:

 • Recaptar i custodiar els fons pertanyents a l’Associació.
 • Donar compliment a les ordres de pagament que expedisca la Coordinació General.
 • Preparar els comptes anuals per a la seua presentació a l’Assemblea general, prèvia aprovació de la Junta Directiva.

Podrà delegar, puntual o permanentment, qualsevol funció en qualsevol un altra persona de la Junta Directiva mitjançant comunicació segons Art. 5.

 Article 14. Les Vocalíes tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que naixquen de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta encomane. La resolució de la Junta per la qual es constituïsquen aquestes delegacions o comissions de treball especificarà la composició i durada de les mateixes, així com l’objecte i abast dels treballs encomanats, que haurà de ser ratificada en la pròxima assemblea que es celebre.

 Article 15. Les vacants que es pogueren produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL IV

 PERSONES ASOCIADES

Article 22. Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguen interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació.

 Article 23. Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis:

a) Persones associades fundadores, que seran aquelles que participen en l’acte de constitució de l’Associació.

b) Persones associades de ple dret, que seran qui ingressen després de la constitució de l’Associació.

c) Persones associades d’honor, qui pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació o el seu objecte fundacional, es facen creditors o creditores de tal distinció. El nomenament de les persones associades d’honor correspondrà a l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva o un deu percent de les persones associades.

d) Persones associades simpatitzants, aquelles persones que volen vincular-se i participar, d’allò que determine l’associació, no pagant quota.

Article 24. Les persones associades fundadores i de ple dret causaran baixa per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia voluntària, amb comunicació amb evidència a la Junta Directiva.

b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si se superen sis mesos sense satisfer la quota que corresponga, que pasaran a la consideració de persones associades simpatitzants.

c) Per acord de l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva o d’una desena part dels socis.

Article 25. Tota persona associada fundadora i de ple dret ostenta els següents drets:

a) Participar de les activitats organitzades per l’Associació en compliment de les seues finalitats.

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació puga obtenir.

c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.

d) Ser electores a partir dels tres mesos i elegibles per als càrrecs directius, a partir de sis mesos d’antiguitat en la mateixa.

e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment de les finalitats de l’Associació.

g) Ser escoltades amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries en la seua contra i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si escau, impose la sanció.

Article 26. Són deures de les persones associades fundadores i de ple dret:

a) Compartir les finalitats de l’associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

b) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

c) Abonar les quotes que es fixen.

d) Assistir a les Assemblees i altres actes que s’organitzen.

e) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupen.

f) Promocionar, en la mesura de les seues possibilitats a través dels mitjans que disposen en internet, les activitats de l’associació.

Article 27. Les persones associades d’honor i simpatitzants tindran els mateixos drets que la resta de persones associades, exceptuant els relatius als apartats b), c) i d) de l’article 25, podent assistir a les assemblees amb dret de veu i sense dret de vot. Així mateix estan exempts del compliment del apartats c), d) i e), relatiu a deures, de l’article 26 del present text d’Estatuts.

Les persones associades d’honor mantindran la seua condició en tant es mantinguen les circumstàncies per les quals van ser associades, podent en cas contrari ser revocades d’aquesta condició d’associades d’honor per acord de l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva o d’un deu per cent de les persones associades fundadores o de ple dret.

Les persones associades simpatitzants mantindran la seua condició mentre complisquen amb els drets i deures establerts.

 

CAPÍTOL V

 FINANCIAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

Article 28. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de l’Associació seran els següents:

a) Les quotes de les persones associades, periòdiques o extraordinàries.

b) Les subvencions, gratificacions, llegats o herències que poguera rebre de forma legal per part de les persones associades o de terceres persones o institucions.

c) Qualsevol altre recurs lícit.

Article 29. L’Associació portarà una comptabilitat que permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat, així com les activitats realitzades, i efectuarà un inventari anual dels seus béns, tot açò conforme a les normes específiques que resulten d’aplicació. Per a açò, disposarà d’un Llibre d’Ingressos i Despeses i un altre Llibre d’Inventari que arrepleguen respectivament els moviments monetaris i les propietats que dispose, de manera que puga establir un Balanç Anual. Aquests llibres podran ser documents informàtics.

Article 30. L’Associació en el moment de la seua constitució no disposa de patrimoni.

 Article 31. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

 

CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ

Article 32. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acorde l’Assemblea General Extraordinària, convocada a aquest efecte, per una majoria de 2/3 de les persones associades.

Article 33. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada extingides els deutes, si existira sobrant líquid ho destinarà per a finalitats que no desvirtuen la seua naturalesa no lucrativa, tenint prioritat les donacions per a associacions o organitzacions amb qui compartim objectius.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

A tot allò que no estiga previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

One thought on “Estatuts de l’Asosciació Homes Valencians per la Igualtat

 1. Me siento plenamente identificado con los objetivos de la Asociacion y me gustaria ser socio de la misma,la sociedad que vivimos no podra,ser nunca igualitaria mientras exista discriminacion y la discriminacion contra gran parte de la sociedad que debe desaparecer.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *